AFWESIGHEID

My dogter is vandag afwesig

Lig asb. die skool se ontvangs in dat u dogter weens ’n geldige rede nie vandag by die skool kan wees nie.

My dogter het ’n afspraak tydens skooltyd

Rig asb. ’n versoek om spesiale verlof aan die adjunkhoof – dit moet ten minste twee dae voor die tyd geskied sodat die skool dié versoek kan oorweeg.

AFWESIGHEIDSBELEID

Afwesigheid

Skoolbywoning is nie opsioneel nie, maar dit gebeur soms dat ’n leerder nie die dag (of vir ‘n gedeelte van die dag) by die skool kan wees nie.  Ouers/voogde word vriendelik versoek om afwesigheid onder die skool se aandag te bring.  Afsprake in skooltyd moet sover moontlik vermy word en ouers en leerders word daarop gewys dat asseserings soos toetse en eksamens nie ingehaal kan word nie.

Ons versoek dat u asseblief te alle tye om die onderstaande prosedures te volg:


Afwesigheid met geldige rede

Ouers van leerders wat weens siekte of dood in die familie die dag nie in die skool kan wees nie, moet vir me. Sarina du Toit skriftelik e-pos (afwesighede@bloemhofschool.co.za) om die geldigheid van afwesigheid aan te meld. Leerders wat vir drie dae of langer afwesig is, enige formele assesserings aktiwiteite en/of rekordtoetse, eksamens en prysuitdeling moet ’n siektesertifikaat op die dag van hul terugkeer by me. Fouché by ontvangs indien.  ‘n Leerder mag nie slegs vir assessering en/of eksamens inkom nie.


Verlof tot spesiale afwesigheid

Leerders wat om spesiale redes (sport- en of kultuurgeleenthede, spesialis-afsprake, motorlisensie ens.) nie by die skool kan wees nie, MOET twee dae voor die tyd by die adjunkhoof, me. Winnie Viljoen (winnie@bloemhofschool.co.za), skriftelike toestemming tot afwesigheid vra, sodat dit deur die skool oorweeg kan word.  Graadhoofde verleen nie toestemming hiervoor nie.


Afwesigheid tydens asseserings

By die HMS Bloemhof word toetse en eksamen nie ingehaal nie – leerders wat hierdie asseserings mis, móét ‘n siektesertifikaat indien.  So nie, sal sy haar punte vir die betrokke assesering verbeur.


Ongesteldheid tydens skoolure

Dagleerders wat gedurende die skooldag ongesteld voel, kan tussen periodes by haar graadhoof toestemming vra om in die siekeboeg te gaan lê of huis toe te gaan. Sy kry twee briefies by die sekretaresse wat sy deur die graadhoof laat onderteken: een word aan ‘n klasmaat besorg wat dit aan al die betrokke opvoeders toon, die ander word by die sekretaresse ingehandig sodra haar ouer/voog haar in die Afwesigheidsboek uitteken. Sy wag in die voorportaal totdat haar ouer/voog haar kom haal. Leerders mag eers hul ouers kontak om hul te kom haal nadat die graadhoof die toestemmingsbrief onderteken het.

Dieselfde prosedure ten opsigte van verlof en briefies geld vir koshuisleerders, maar toestemming om koshuis toe te gaan word slegs deur die superintendent, me. Joan le Roux, gegee. Koshuisleerders moet ook hul graadhoofde inlig/vra indien hul toestemming verkry/wil kry om koshuis toe te gaan. Een briefie gaan na ‘n klasmaat wat dit aan die betrokke opvoeder toon, die tweede briefie word by die sekretaresse ingehandig wanneer die leerder haarself in die uittekenregister uitteken en die derde briefie word saam na die koshuis geneem om aan die koshuisbestuurder te toon.

’n Leerder wat afwesig is van skool gedurende die dag, mag nie ander skool- of sosiale geleenthede dié dag bywoon nie.